伊人在线视频免费视频

Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

logo

Rada Nadzorcza Spółki LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, w związku ze zbliżającym się końcem pierwszej kadencji, ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki LOTOS Oil Sp. z o.o. drugiej kadencji.

伊人在线视频免费视频1.   Kandydat na funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki musi spełniać łącznie następujące warunki:

a)            posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane
w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b)            posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c)            posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

伊人在线视频免费视频d)            spełniać inne wymogi określone w przepisach prawa, w tym nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,

伊人在线视频免费视频e)            korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

f)             wykazać brak wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych,

伊人在线视频免费视频g)            posiadać wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,

伊人在线视频免费视频h)            posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie zagadnień odnoszących się do zarządzania spółkami prawa handlowego,

i)              posiadać znajomość języka obcego na poziomie umożliwiającym pracę w tym języku, preferowana znajomość języka angielskiego,

j)              posiadać umiejętności organizatorskie, komunikacyjne oraz posiadać doświadczenie w zakresie znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników.

2.   Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a)      pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

伊人在线视频免费视频b)      wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

伊人在线视频免费视频c)      jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

伊人在线视频免费视频d)      pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

e)      aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

伊人在线视频免费视频3. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 1 kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu kandydata:

a)      dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ust.  1 lit. a);

伊人在线视频免费视频b)      dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia zgodnie z ust.1 lit. b);

c)      dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek zgodnie z ust. 1 lit. c);

d)      oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych, w tym nienaruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych zgodnie z ust. 1 lit. d);

e)      oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych zgodnie z ust. 1 lit. e);

伊人在线视频免费视频f)       aktualne zaświadczenie o niekaralności (w przypadku zaświadczenia wydanego za pośrednictwem systemu e-KRK wersję elektroniczną na płycie CD lub DVD), przy czym – w przypadku braku możliwości pozyskania zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego przed upływem terminu przyjmowania zgłoszeń z uwagi na ograniczenia w funkcjonowaniu rejestru – dopuszcza się przedłożenie potwierdzenia złożenia wniosku w systemie e-KRK; celem wykazania spełnienia wymagania formalnego, o którym mowa w ust. 1 lit. f), kandydat powinien przedłożyć zaświadczenie nie później niż przed podjęciem uchwały w sprawie wyboru najlepszego kandydata,

g)      oświadczenie kandydata o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych przeciw kandydatowi zgodnie z ust.  1 lit. f),

h)      dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i wiedzę, o których mowa w  ust. 1 lit. g-j (np. rekomendacje, referencje, zaświadczenia o odbytych kursach, dyplomy ukończenia studiów/szkoleń, certyfikaty).

4.     Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 2 kandydat zobowiązany jest przedstawić w swoim zgłoszeniu oświadczenie, iż w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w ust. 2.

伊人在线视频免费视频5.     Oświadczenia kandydata, o których mowa ust. 3 lub w ust. 4 kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale, natomiast dokumenty, o których mowa w ust. 3 mogą być złożone w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata – w takiej sytuacji kandydat, który spełnia wymogi formalne ma przedstawić oryginały tych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

伊人在线视频免费视频6.     Niezależnie od oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust.  3-5, kandydat zobowiązany jest przedłożyć w zgłoszeniu:

a)    list motywacyjny (w oryginale), zawierający własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego wraz ze wskazaniem numeru telefonu i adresu e-mail do kontaktów
na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego;

b)    życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej.

7. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 20 kwietnia 2020 r. o godzinie 12:00伊人在线视频免费视频 (decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki). Zgłoszenia składa się na  adres: Biuro Zarządu LOTOS Oil, ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Rada Nadzorcza LOTOS Oil Sp. z o.o. - Postępowanie kwalifikacyjne na funkcję Wiceprezesa Zarządu LOTOS Oil Sp. z .o.o.”. Na kopercie NIE należy zamieszczać danych osobowych kandydata.

AKTUALIZACJA OGŁOSZENIA

W związku ze stanem epidemii wirusa SARS – CoV 2, wywołującego chorobę zakaźną COVID-19, wprowadzono w Kancelarii Grupy LOTOS obowiązkową 24-godzinną kwarantannę poczty przychodzącej. Wobec powyższego, termin przyjmowania zgłoszeń na funkcję Wiceprezesa Zarządu upływa 20 kwietnia 2020 r. o godzinie 12:00, Rada Nadzorcza LOTOS Oil Sp. z o.o. postanawia, iż:

8. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 21 kwietnia 2020 r.

9. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

10. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzane będą od dnia 22 kwietnia 2020 r. w Gdańsku.

Rada Nadzorcza może postanowić o przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile takie środki techniczne umożliwią jednoczesną komunikację wszystkich osób uczestniczących w rozmowie kwalifikacyjnej oraz co najmniej możliwość transmisji obrazu z udziałem kandydata. Każdy kandydat zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie i dokładnym miejscu lub sposobie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Decyzją Rady Nadzorczej termin, o którym mowa w zdaniach poprzednich może zostać zmieniony, w tym już po poinformowaniu kandydatów. Niestawienie się kandydata we wskazanym dniu, godzinie oraz miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w postępowaniu.

伊人在线视频免费视频11. Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do rozmowy, będą proszeni o okazanie Radzie Nadzorczej dokumentu tożsamości, celem potwierdzenia tożsamości osoby przystępującej do rozmowy. W przypadku, gdy rozmowa kwalifikacyjna będzie przeprowadzana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, kandydat może być poproszony o okazanie oryginałów dokumentów, o których mowa w ust. 5, w określonej formie, miejscu lub terminie.

12. Tematyka zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej obejmować będzie w szczególności:

伊人在线视频免费视频a)    znajomość zagadnień niezbędnych do wykonywania funkcji Wiceprezesa Zarządu,

伊人在线视频免费视频b)    znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

c)    znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania grup kapitałowych oraz znajomości zasad nadzoru właścicielskiego,

d)   wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka, informacje o Spółce dostępne są dla kandydatów na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://szmyjcs.com/160/grupa_kapitalowa/nasze_spolki/lotos_oil.

13. Wyniki postępowania zostaną przekazane kandydatom telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przez kandydata.

14. Spółka nie zwraca kandydatom kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.

15.  Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone bez wyłonienia kandydata, w każdym czasie, bez podania przyczyn.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przez LOTOS Oil Sp. z o.o. w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym na funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki LOTOS Oil Sp. z o.o. drugiej kadencji

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”), przekazanych LOTOS Oil Sp. z o.o.
  przez kandydata na potrzeby przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Wiceprezesa Zarządu jest LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk.
 2. Zebrane dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego
  na funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki LOTOS Oil Sp. z o.o.
 3. Podstawą prawną przetwarzania w stosunku do danych osobowych kandydata wymienionych w zgłoszeniu kandydata do udziału w postepowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażenie zgody, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz wypełnianie obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c RODO.
 4. Dane będą przetwarzane przez czas trwania postępowania kwalifikacyjnego, a po jego zakończeniu przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa. Dokumenty przesłane przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani przez Radę Nadzorczą spółki LOTOS Oil Sp. z o.o., zawierające dane osobowe zostaną zwrócone do rąk własnych za pokwitowaniem lub przesyłką rejestrowaną, względnie zniszczone, jeżeli wysłana przesyłka rejestrowa wróci o nadawcy jako nieodebrana.
 5. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 8. Dane osobowe kandydata nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
2019没有封的网址拿走不谢-伊人在线视频免费视频 一道本无吗dⅤd在线播放一区-宅男免费毛片手机在线 日本xnxnxnxnxn拍拍-伊人在线视频免费视频 1024最新手机在线观看-伊人在线视频免费视频 4438最新全国免费视频网-伊人在线视频免费视频 中文字幕在线在线亚洲_中文字幕在线视频 电影 正在播放母息子友人犯_正在播放中文字幕母息子_友人の母系列在线播放 依人在线 依人在线手机在线观看依人在线在线视频|依人在线最新网址 55we韩国女主播免费视频-伊人在线视频免费视频 222eee野鸡网视频2区-伊人在线视频免费视频 在线a 在线a发布网|在线a在线电影|在线a.com|日韩在线a 用茄子捅自己下面视频_茄子视频在线观看 1024手机在线基地播放-伊人在线视频免费视频 伊人久久精品视频在线,伊人久久精品视频在线免费观看,伊人久久精品视频在线 一本之道高清在线观看在线视频_一本之道高清在线观看手机观看_日韩一本之道高清在线观看影院 一本之道高清在线观看-一本之道高清在线观看一区-日本一本au道大尺码专区 猫咪在线播放maomi99伊人-伊人在线视频免费视频 中文字幕无线观看_亚洲日韩中文字幕视频-2020亚洲欧洲日韩综合 1000部未满18岁勿费视频-伊人在线视频免费视频 在线a 免费 在线a 免费在线视频_在线a 免费手机在线观看_在线a 免费电影 wwのpornhubのcom-伊人在线视频免费视频 人碰xoo在线视频永久免费-伊人在线视频免费视频 00后艺校萝莉14部资源-伊人在线视频免费视频 2017夜夜橾天天橾在线视频-伊人在线视频免费视频 一级a做片性视频手机在线观看_一级a做片性视频_一级a做片性视频在线视频|www一级a做片性视频 xvldeos免费中文视频-伊人在线视频免费视频 樱桃网站视频官网/私人樱桃影院/樱桃视频入口网址 1769zyz资源在线视频-伊人在线视频免费视频 2000影院m3u8免费高清-伊人在线视频免费视频 yy8488高清电影万利达-伊人在线视频免费视频